آمینو اسید

آمینو اسید ( اسید آمینه )

مهمترین ساختار پروتئین ها را اسید های آمینه ( آمینو اسید ها ) تشکیل می دهند که تفاوت عمده آنها با دسته کربو هیدرات ها و چربی ها در وجود عنصرنیتروژن در ساختار سلولی اسید های آمینه ( آمینو اسید ها ) علاوه بر سه عنصر کربن ، هیدروژن و اکسیژن می باشد. دانشمندان در سالهای گذشته 20 اسید آمینه اصلی را کشف ونام گذاری کرده اند، و این آمینو اسید ها را به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم بندی کرده اند.

اسید های آمینه ( آمینو اسید ها ) ضروری : بدن قادر به ساختن آنها نیست و باید از طریق رژیم غذائی تامین شوند . آرژنین ، لیزین ، تره اونین، لوسین ، میونین ، والین ، فنیل آلین ،ایزو لوسین و ... از اسید های آمینه ضروری هستند. 

اسید های آمینه ( آمینو اسید ها ) غیر ضروری : بدن توانایی ساخت و سنتز آمینو های غیر ضروری را دارد. گلیسین ، آلین ، گلوتامین ، لیستین و ....از اسید های آمینه غیرضروری هستند.